سلام ، آیا این بازدید اول شماست ؟ یا

شکلک ها

توضیح

شکلک ها تصاویر کوچکی هستند که می توانند در رساندن منظور و بیان احساسات ما را یاری کنند. اگر شما از پست الکترونیک و یا گپ اینترنتی (چت) استفاده کرده باشید با مفهوم کلی شکلک ها آشنا شده اید.

شما می توانید نمایش شکلک ها را در متن با انتخاب گزینه "غیرفعال کردن شکلک ها در متن" غیر فعال کنید. این حالت مخصوصا" در حالتی که قصد ارسال کد برنامه ای را دارید مفید واقع خواهد شد مثلا در متن کد برنامه ای عبارت ;) وجود دارد که با غیر فعال کزدن شکلک ها از نمایش آن بصورت شکلک جلوگیری خواهد شد.

فهرست شکلک ها

آنچه که نوشته می شود
نمایش نتیجه گرافیکی
مفهوم
 • smilies
 • :80 on pc:
  80 On Pc
  80 On Pc
 • :48 very happy:
  48 Very Happy
  48 Very Happy
 • :)
  :)
  :)
 • :91 off topic:
  91 Off Topic
  91 Off Topic
 • :Gun fight:
  Gun Fight
  Gun Fight
 • :-?
  :-?
  :-?
 • :hp:
  happy
  happy
 • :70 little laugh2:
  70 Little Laugh2
  70 Little Laugh2
 • :38 ugly face1:
  38 Ugly Face1
  38 Ugly Face1
 • :07 Meow:
  07 Meow
  07 Meow
 • :102 ugly face:
  102 Ugly Face
  102 Ugly Face
 • :rolling:
  81 Rolling
  81 Rolling
 • :49 chase:
  49 Chase
  49 Chase
 • ;)
  ;)
  ;)
 • #-o
  #-o
  #-o
 • :Gst:
  60 Ghost
  60 Ghost
 • =D>
  =D>
  =D>
 • :154:
  flower3
  flower3
 • :71 lol:
  71 Lol
  71 Lol
 • :HH:
  39 Hitting Head2
  39 Hitting Head2
 • :08 Annoyed:
  08 Annoyed
  08 Annoyed
 • :LOL:
  103 LOL
  103 LOL
 • :shocked:
  82 Shock
  82 Shock
 • :claap:
  50 Clap
  50 Clap
 • :D
  :D
  :D
 • :YESS:
  93 YES
  93 YES
 • :61 green stars:
  61 Green Stars
  61 Green Stars
 • :-w
  :-w
  :-w
 • :dud:
  dude
  dude
 • :72 lol:
  72 Lol
  72 Lol
 • :LLL:
  40 Little Laugh
  40 Little Laugh
 • :09 Not guilty:
  09 Not Guilty
  09 Not Guilty
 • :104 hat moving:
  104 Hat Moving
  104 Hat Moving
 • :stp:
  83 Stop
  83 Stop
 • :51 congratualtions:
  51 Congratualtions
  51 Congratualtions
 • :x
  :x
  :x
 • :ch:
  choob
  choob
 • :ugl:
  94 Ugly
  94 Ugly
 • :grouup:
  62 Group
  62 Group
 • >:P
  >:P
  >:P
 • :sh:
  shy
  shy
 • :73 lol:
  73 Lol
  73 Lol
 • :41 sad:
  41 Sad
  41 Sad
 • :10 Laugh2:
  10 Laugh2
  10 Laugh2
 • :105 blink:
  105 Blink
  105 Blink
 • :84 swear:
  84 Swear
  84 Swear
 • :52 cool:
  52 Cool
  52 Cool
 • :-O
  :-O
  :-O
 • :drive:
  driver
  driver
 • :Zzz:
  95 Zzz
  95 Zzz
 • :H&C:
  63 Happy & Crazy
  63 Happy & Crazy
 • <):)
  <):)
  <):)
 • :we:
  weird
  weird
 • :74 ugly_wink:
  74 Ugly Wink
  74 Ugly Wink
 • :42 very happy:
  42 Very Happy
  42 Very Happy
 • :11 loudlagh:
  11 Loudlagh
  11 Loudlagh
 • :grooan:
  106 Groan
  106 Groan
 • :thank uu:
  85 Thank U
  85 Thank U
 • :53 crazy:
  53 Crazy
  53 Crazy
 • :-S
  :-S
  :-S
 • :bb1:
  badboy
  badboy
 • :Cool:
  96 Cool
  96 Cool
 • :64 here is proof:
  64 Here Is Proof
  64 Here Is Proof
 • ;;)
  ;;)
  ;;)
 • :p
  zbn
  zbn
 • :75 lol2:
  75 Lol2
  75 Lol2
 • :43 bye:
  43 Bye
  43 Bye
 • :12 Total shock:
  12 Total Shock
  12 Total Shock
 • ~:>
  ~:>
  ~:>
 • :86 trenchcoat:
  86 Trenchcoat
  86 Trenchcoat
 • :54 dancing:
  54 Dancing
  54 Dancing
 • :((
  :((
  :((
 • :shame:
  Shame
  Shame
 • :-??
  :-??
  :-??
 • :q:
  Q
  Q
 • :d
  01 Laugh
  01 Laugh
 • :Devil laaugh:
  97 Devil Laugh
  97 Devil Laugh
 • :76 love shower:
  76 Love Shower
  76 Love Shower
 • :44 Afro:
  44 Afro
  44 Afro
 • :13 In love:
  13 In Love
  13 In Love
 • :-h
  :-h
  :-h
 • :87 turkydance:
  87 Turkydance
  87 Turkydance
 • :55 devil laugh:
  55 Devil Laugh
  55 Devil Laugh
 • :))
  :))
  :))
 • :ta:
  tajob
  tajob
 • :66 i'm ok:
  66 I'm Ok
  66 I'm Ok
 • 8->
  8->
  8->
 • :02 Wink:
  02 Wink
  02 Wink
 • :WTUU:
  98 Why Thank You
  98 Why Thank You
 • :77 motat:
  77 Motat
  77 Motat
 • :45 angry:
  45 Angry
  45 Angry
 • :14 Not one care:
  14 Not One Care
  14 Not One Care
 • @};-
  @};-
  @};-
 • :88 want to kill:
  88 Want To Kill
  88 Want To Kill
 • :56 devil laugh2:
  56 Devil Laugh2
  56 Devil Laugh2
 • :|
  :|
  :|
 • :huh:
  huh
  huh
 • :laughh:
  67 Laugh
  67 Laugh
 • :35 angry:
  35 Angry
  35 Angry
 • :04 Blush:
  04 Blush
  04 Blush
 • :99 flower:
  99 Flower
  99 Flower
 • :78 No Comment:
  78 No Comment
  78 No Comment
 • :BL:
  46 Big Laugh
  46 Big Laugh
 • :15 Boring:
  15 Boring
  15 Boring
 • :oh:
  oh
  oh
 • :WTS:
  89 What To Say
  89 What To Say
 • :57 devil-happy:
  57 Devil Happy
  57 Devil Happy
 • =))
  =))
  =))
 • :wlc:
  welcome
  welcome
 • :lauggh:
  68 Laugh2
  68 Laugh2
 • :OK:
  36 Ok
  36 Ok
 • :05 Fools:
  05 Fools
  05 Fools
 • :GTS:
  100 Go To Sleep
  100 Go To Sleep
 • :79 OK with u:
  79 OK With U
  79 OK With U
 • :47 moving:
  47 Moving
  47 Moving
 • :->
  :->
  :->
 • :hey:
  hey
  hey
 • :CF:
  90 Color Face
  90 Color Face
 • :fiight:
  58 Fight
  58 Fight
 • [-(
  [-(
  [-(
 • :gph:
  gphug
  gphug
 • :LL:
  69 Little Laugh
  69 Little Laugh
 • :37 hitting head:
  37 Hitting Head
  37 Hitting Head
 • :xd
  06 XD
  06 XD
 • :101 huh !:
  101 Huh !
  101 Huh !