سلام ، آیا این بازدید اول شماست ؟ یا

شکلک ها

توضیح

شکلک ها تصاویر کوچکی هستند که می توانند در رساندن منظور و بیان احساسات ما را یاری کنند. اگر شما از پست الکترونیک و یا گپ اینترنتی (چت) استفاده کرده باشید با مفهوم کلی شکلک ها آشنا شده اید.

شما می توانید نمایش شکلک ها را در متن با انتخاب گزینه "غیرفعال کردن شکلک ها در متن" غیر فعال کنید. این حالت مخصوصا" در حالتی که قصد ارسال کد برنامه ای را دارید مفید واقع خواهد شد مثلا در متن کد برنامه ای عبارت ;) وجود دارد که با غیر فعال کزدن شکلک ها از نمایش آن بصورت شکلک جلوگیری خواهد شد.

فهرست شکلک ها

آنچه که نوشته می شود
نمایش نتیجه گرافیکی
مفهوم
 • smilies
 • :LLL:
  40 Little Laugh
  40 Little Laugh
 • :09 Not guilty:
  09 Not Guilty
  09 Not Guilty
 • :104 hat moving:
  104 Hat Moving
  104 Hat Moving
 • :72 lol:
  72 Lol
  72 Lol
 • :x
  :x
  :x
 • :ch:
  choob
  choob
 • :stp:
  83 Stop
  83 Stop
 • :51 congratualtions:
  51 Congratualtions
  51 Congratualtions
 • >:P
  >:P
  >:P
 • :sh:
  shy
  shy
 • :ugl:
  94 Ugly
  94 Ugly
 • :grouup:
  62 Group
  62 Group
 • :41 sad:
  41 Sad
  41 Sad
 • :10 Laugh2:
  10 Laugh2
  10 Laugh2
 • :105 blink:
  105 Blink
  105 Blink
 • :73 lol:
  73 Lol
  73 Lol
 • :-O
  :-O
  :-O
 • :drive:
  driver
  driver
 • :84 swear:
  84 Swear
  84 Swear
 • :52 cool:
  52 Cool
  52 Cool
 • <):)
  <):)
  <):)
 • :we:
  weird
  weird
 • :Zzz:
  95 Zzz
  95 Zzz
 • :H&C:
  63 Happy & Crazy
  63 Happy & Crazy
 • :42 very happy:
  42 Very Happy
  42 Very Happy
 • :11 loudlagh:
  11 Loudlagh
  11 Loudlagh
 • :grooan:
  106 Groan
  106 Groan
 • :74 ugly_wink:
  74 Ugly Wink
  74 Ugly Wink
 • :-S
  :-S
  :-S
 • :bb1:
  badboy
  badboy
 • :thank uu:
  85 Thank U
  85 Thank U
 • :53 crazy:
  53 Crazy
  53 Crazy
 • ;;)
  ;;)
  ;;)
 • :p
  zbn
  zbn
 • :Cool:
  96 Cool
  96 Cool
 • :64 here is proof:
  64 Here Is Proof
  64 Here Is Proof
 • :12 Total shock:
  12 Total Shock
  12 Total Shock
 • ~:>
  ~:>
  ~:>
 • :75 lol2:
  75 Lol2
  75 Lol2
 • :43 bye:
  43 Bye
  43 Bye
 • :((
  :((
  :((
 • :shame:
  Shame
  Shame
 • :86 trenchcoat:
  86 Trenchcoat
  86 Trenchcoat
 • :54 dancing:
  54 Dancing
  54 Dancing
 • :q:
  Q
  Q
 • :d
  01 Laugh
  01 Laugh
 • :Devil laaugh:
  97 Devil Laugh
  97 Devil Laugh
 • :-??
  :-??
  :-??
 • :13 In love:
  13 In Love
  13 In Love
 • :-h
  :-h
  :-h
 • :76 love shower:
  76 Love Shower
  76 Love Shower
 • :44 Afro:
  44 Afro
  44 Afro
 • :))
  :))
  :))
 • :ta:
  tajob
  tajob
 • :87 turkydance:
  87 Turkydance
  87 Turkydance
 • :55 devil laugh:
  55 Devil Laugh
  55 Devil Laugh
 • 8->
  8->
  8->
 • :02 Wink:
  02 Wink
  02 Wink
 • :WTUU:
  98 Why Thank You
  98 Why Thank You
 • :66 i'm ok:
  66 I'm Ok
  66 I'm Ok
 • :14 Not one care:
  14 Not One Care
  14 Not One Care
 • @};-
  @};-
  @};-
 • :77 motat:
  77 Motat
  77 Motat
 • :45 angry:
  45 Angry
  45 Angry
 • :|
  :|
  :|
 • :huh:
  huh
  huh
 • :88 want to kill:
  88 Want To Kill
  88 Want To Kill
 • :56 devil laugh2:
  56 Devil Laugh2
  56 Devil Laugh2
 • :35 angry:
  35 Angry
  35 Angry
 • :04 Blush:
  04 Blush
  04 Blush
 • :99 flower:
  99 Flower
  99 Flower
 • :laughh:
  67 Laugh
  67 Laugh
 • :15 Boring:
  15 Boring
  15 Boring
 • :oh:
  oh
  oh
 • :78 No Comment:
  78 No Comment
  78 No Comment
 • :BL:
  46 Big Laugh
  46 Big Laugh
 • =))
  =))
  =))
 • :wlc:
  welcome
  welcome
 • :WTS:
  89 What To Say
  89 What To Say
 • :57 devil-happy:
  57 Devil Happy
  57 Devil Happy
 • :OK:
  36 Ok
  36 Ok
 • :05 Fools:
  05 Fools
  05 Fools
 • :GTS:
  100 Go To Sleep
  100 Go To Sleep
 • :lauggh:
  68 Laugh2
  68 Laugh2
 • :->
  :->
  :->
 • :hey:
  hey
  hey
 • :79 OK with u:
  79 OK With U
  79 OK With U
 • :47 moving:
  47 Moving
  47 Moving
 • [-(
  [-(
  [-(
 • :gph:
  gphug
  gphug
 • :CF:
  90 Color Face
  90 Color Face
 • :fiight:
  58 Fight
  58 Fight
 • :37 hitting head:
  37 Hitting Head
  37 Hitting Head
 • :xd
  06 XD
  06 XD
 • :101 huh !:
  101 Huh !
  101 Huh !
 • :LL:
  69 Little Laugh
  69 Little Laugh
 • :)
  :)
  :)
 • :80 on pc:
  80 On Pc
  80 On Pc
 • :48 very happy:
  48 Very Happy
  48 Very Happy
 • :-?
  :-?
  :-?
 • :hp:
  happy
  happy
 • :91 off topic:
  91 Off Topic
  91 Off Topic
 • :Gun fight:
  Gun Fight
  Gun Fight
 • :38 ugly face1:
  38 Ugly Face1
  38 Ugly Face1
 • :07 Meow:
  07 Meow
  07 Meow
 • :102 ugly face:
  102 Ugly Face
  102 Ugly Face
 • :70 little laugh2:
  70 Little Laugh2
  70 Little Laugh2
 • ;)
  ;)
  ;)
 • :rolling:
  81 Rolling
  81 Rolling
 • :49 chase:
  49 Chase
  49 Chase
 • =D>
  =D>
  =D>
 • :154:
  flower3
  flower3
 • #-o
  #-o
  #-o
 • :Gst:
  60 Ghost
  60 Ghost
 • :HH:
  39 Hitting Head2
  39 Hitting Head2
 • :08 Annoyed:
  08 Annoyed
  08 Annoyed
 • :LOL:
  103 LOL
  103 LOL
 • :71 lol:
  71 Lol
  71 Lol
 • :D
  :D
  :D
 • :shocked:
  82 Shock
  82 Shock
 • :claap:
  50 Clap
  50 Clap
 • :-w
  :-w
  :-w
 • :dud:
  dude
  dude
 • :YESS:
  93 YES
  93 YES
 • :61 green stars:
  61 Green Stars
  61 Green Stars