سلام ، آیا این بازدید اول شماست ؟ یا

شکلک ها

توضیح

شکلک ها تصاویر کوچکی هستند که می توانند در رساندن منظور و بیان احساسات ما را یاری کنند. اگر شما از پست الکترونیک و یا گپ اینترنتی (چت) استفاده کرده باشید با مفهوم کلی شکلک ها آشنا شده اید.

شما می توانید نمایش شکلک ها را در متن با انتخاب گزینه "غیرفعال کردن شکلک ها در متن" غیر فعال کنید. این حالت مخصوصا" در حالتی که قصد ارسال کد برنامه ای را دارید مفید واقع خواهد شد مثلا در متن کد برنامه ای عبارت ;) وجود دارد که با غیر فعال کزدن شکلک ها از نمایش آن بصورت شکلک جلوگیری خواهد شد.

فهرست شکلک ها

آنچه که نوشته می شود
نمایش نتیجه گرافیکی
مفهوم
 • smilies
 • :LL:
  69 Little Laugh
  69 Little Laugh
 • :|
  :|
  :|
 • :CF:
  90 Color Face
  90 Color Face
 • :35 angry:
  35 Angry
  35 Angry
 • :02 Wink:
  02 Wink
  02 Wink
 • :-h
  :-h
  :-h
 • :54 dancing:
  54 Dancing
  54 Dancing
 • :15 Boring:
  15 Boring
  15 Boring
 • :75 lol2:
  75 Lol2
  75 Lol2
 • =))
  =))
  =))
 • #-o
  #-o
  #-o
 • :OK:
  36 Ok
  36 Ok
 • :04 Blush:
  04 Blush
  04 Blush
 • @};-
  @};-
  @};-
 • :55 devil laugh:
  55 Devil Laugh
  55 Devil Laugh
 • :->
  :->
  :->
 • :76 love shower:
  76 Love Shower
  76 Love Shower
 • [-(
  [-(
  [-(
 • :YESS:
  93 YES
  93 YES
 • :HH:
  39 Hitting Head2
  39 Hitting Head2
 • :05 Fools:
  05 Fools
  05 Fools
 • :oh:
  oh
  oh
 • :56 devil laugh2:
  56 Devil Laugh2
  56 Devil Laugh2
 • :)
  :)
  :)
 • :78 No Comment:
  78 No Comment
  78 No Comment
 • :-?
  :-?
  :-?
 • :Zzz:
  95 Zzz
  95 Zzz
 • :43 bye:
  43 Bye
  43 Bye
 • :xd
  06 XD
  06 XD
 • :hey:
  hey
  hey
 • :57 devil-happy:
  57 Devil Happy
  57 Devil Happy
 • ;)
  ;)
  ;)
 • :80 on pc:
  80 On Pc
  80 On Pc
 • =D>
  =D>
  =D>
 • :Cool:
  96 Cool
  96 Cool
 • :44 Afro:
  44 Afro
  44 Afro
 • :07 Meow:
  07 Meow
  07 Meow
 • :fiight:
  58 Fight
  58 Fight
 • :D
  :D
  :D
 • :rolling:
  81 Rolling
  81 Rolling
 • :-w
  :-w
  :-w
 • :Devil laaugh:
  97 Devil Laugh
  97 Devil Laugh
 • :45 angry:
  45 Angry
  45 Angry
 • :08 Annoyed:
  08 Annoyed
  08 Annoyed
 • :Gun fight:
  Gun Fight
  Gun Fight
 • :x
  :x
  :x
 • :stp:
  83 Stop
  83 Stop
 • >:P
  >:P
  >:P
 • :WTUU:
  98 Why Thank You
  98 Why Thank You
 • :BL:
  46 Big Laugh
  46 Big Laugh
 • :09 Not guilty:
  09 Not Guilty
  09 Not Guilty
 • :Gst:
  60 Ghost
  60 Ghost
 • :-O
  :-O
  :-O
 • :84 swear:
  84 Swear
  84 Swear
 • <):)
  <):)
  <):)
 • :99 flower:
  99 Flower
  99 Flower
 • :47 moving:
  47 Moving
  47 Moving
 • :10 Laugh2:
  10 Laugh2
  10 Laugh2
 • :61 green stars:
  61 Green Stars
  61 Green Stars
 • :-S
  :-S
  :-S
 • :thank uu:
  85 Thank U
  85 Thank U
 • ;;)
  ;;)
  ;;)
 • :LOL:
  103 LOL
  103 LOL
 • :49 chase:
  49 Chase
  49 Chase
 • :11 loudlagh:
  11 Loudlagh
  11 Loudlagh
 • :-??
  :-??
  :-??
 • :((
  :((
  :((
 • :86 trenchcoat:
  86 Trenchcoat
  86 Trenchcoat
 • :q:
  Q
  Q
 • :p
  zbn
  zbn
 • :104 hat moving:
  104 Hat Moving
  104 Hat Moving
 • :claap:
  50 Clap
  50 Clap
 • :13 In love:
  13 In Love
  13 In Love
 • :66 i'm ok:
  66 I'm Ok
  66 I'm Ok
 • :))
  :))
  :))
 • :87 turkydance:
  87 Turkydance
  87 Turkydance
 • 8->
  8->
  8->
 • :d
  01 Laugh
  01 Laugh
 • :grooan:
  106 Groan
  106 Groan
 • :51 congratualtions:
  51 Congratualtions
  51 Congratualtions
 • :14 Not one care:
  14 Not One Care
  14 Not One Care