سلام ، آیا این بازدید اول شماست ؟ یا

شکلک ها

توضیح

شکلک ها تصاویر کوچکی هستند که می توانند در رساندن منظور و بیان احساسات ما را یاری کنند. اگر شما از پست الکترونیک و یا گپ اینترنتی (چت) استفاده کرده باشید با مفهوم کلی شکلک ها آشنا شده اید.

شما می توانید نمایش شکلک ها را در متن با انتخاب گزینه "غیرفعال کردن شکلک ها در متن" غیر فعال کنید. این حالت مخصوصا" در حالتی که قصد ارسال کد برنامه ای را دارید مفید واقع خواهد شد مثلا در متن کد برنامه ای عبارت ;) وجود دارد که با غیر فعال کزدن شکلک ها از نمایش آن بصورت شکلک جلوگیری خواهد شد.

فهرست شکلک ها

آنچه که نوشته می شود
نمایش نتیجه گرافیکی
مفهوم
 • smilies
 • :91 off topic:
  91 Off Topic
  91 Off Topic
 • :45 angry:
  45 Angry
  45 Angry
 • :10 Laugh2:
  10 Laugh2
  10 Laugh2
 • :Gun fight:
  Gun Fight
  Gun Fight
 • :-S
  :-S
  :-S
 • :grooan:
  106 Groan
  106 Groan
 • :80 on pc:
  80 On Pc
  80 On Pc
 • ;;)
  ;;)
  ;;)
 • #-o
  #-o
  #-o
 • :BL:
  46 Big Laugh
  46 Big Laugh
 • :11 loudlagh:
  11 Loudlagh
  11 Loudlagh
 • :Gst:
  60 Ghost
  60 Ghost
 • :((
  :((
  :((
 • :-h
  :-h
  :-h
 • :rolling:
  81 Rolling
  81 Rolling
 • :q:
  Q
  Q
 • :p
  zbn
  zbn
 • :47 moving:
  47 Moving
  47 Moving
 • :13 In love:
  13 In Love
  13 In Love
 • :YESS:
  93 YES
  93 YES
 • :61 green stars:
  61 Green Stars
  61 Green Stars
 • :))
  :))
  :))
 • @};-
  @};-
  @};-
 • :shocked:
  82 Shock
  82 Shock
 • 8->
  8->
  8->
 • :d
  01 Laugh
  01 Laugh
 • :49 chase:
  49 Chase
  49 Chase
 • :14 Not one care:
  14 Not One Care
  14 Not One Care
 • :Zzz:
  95 Zzz
  95 Zzz
 • :-??
  :-??
  :-??
 • :|
  :|
  :|
 • :oh:
  oh
  oh
 • :stp:
  83 Stop
  83 Stop
 • :35 angry:
  35 Angry
  35 Angry
 • :02 Wink:
  02 Wink
  02 Wink
 • :claap:
  50 Clap
  50 Clap
 • :15 Boring:
  15 Boring
  15 Boring
 • :Cool:
  96 Cool
  96 Cool
 • :66 i'm ok:
  66 I'm Ok
  66 I'm Ok
 • =))
  =))
  =))
 • :hey:
  hey
  hey
 • :84 swear:
  84 Swear
  84 Swear
 • :OK:
  36 Ok
  36 Ok
 • :04 Blush:
  04 Blush
  04 Blush
 • :51 congratualtions:
  51 Congratualtions
  51 Congratualtions
 • :->
  :->
  :->
 • :Devil laaugh:
  97 Devil Laugh
  97 Devil Laugh
 • :laughh:
  67 Laugh
  67 Laugh
 • [-(
  [-(
  [-(
 • :thank uu:
  85 Thank U
  85 Thank U
 • :HH:
  39 Hitting Head2
  39 Hitting Head2
 • :05 Fools:
  05 Fools
  05 Fools
 • :54 dancing:
  54 Dancing
  54 Dancing
 • :)
  :)
  :)
 • :WTUU:
  98 Why Thank You
  98 Why Thank You
 • :LL:
  69 Little Laugh
  69 Little Laugh
 • :-?
  :-?
  :-?
 • :86 trenchcoat:
  86 Trenchcoat
  86 Trenchcoat
 • :LLL:
  40 Little Laugh
  40 Little Laugh
 • :xd
  06 XD
  06 XD
 • :55 devil laugh:
  55 Devil Laugh
  55 Devil Laugh
 • ;)
  ;)
  ;)
 • :99 flower:
  99 Flower
  99 Flower
 • :75 lol2:
  75 Lol2
  75 Lol2
 • =D>
  =D>
  =D>
 • :87 turkydance:
  87 Turkydance
  87 Turkydance
 • :42 very happy:
  42 Very Happy
  42 Very Happy
 • :07 Meow:
  07 Meow
  07 Meow
 • :56 devil laugh2:
  56 Devil Laugh2
  56 Devil Laugh2
 • :D
  :D
  :D
 • :LOL:
  103 LOL
  103 LOL
 • :76 love shower:
  76 Love Shower
  76 Love Shower
 • :-w
  :-w
  :-w
 • :88 want to kill:
  88 Want To Kill
  88 Want To Kill
 • :43 bye:
  43 Bye
  43 Bye
 • :08 Annoyed:
  08 Annoyed
  08 Annoyed
 • :57 devil-happy:
  57 Devil Happy
  57 Devil Happy
 • :x
  :x
  :x
 • :104 hat moving:
  104 Hat Moving
  104 Hat Moving
 • :77 motat:
  77 Motat
  77 Motat
 • >:P
  >:P
  >:P
 • :CF:
  90 Color Face
  90 Color Face
 • :44 Afro:
  44 Afro
  44 Afro
 • :09 Not guilty:
  09 Not Guilty
  09 Not Guilty
 • :fiight:
  58 Fight
  58 Fight
 • :-O
  :-O
  :-O
 • :105 blink:
  105 Blink
  105 Blink
 • :78 No Comment:
  78 No Comment
  78 No Comment
 • <):)
  <):)
  <):)