سلام ، آیا این بازدید اول شماست ؟ یا
مشاهده RSS Feed

miha

ارکان تشکیل*دهنده جرم مزاحمت تلفنی

به این مطلب امتیاز بدهید
مبحث اول: ارکان تشکیل*دهنده جرم مزاحمت تلفنی

برای محکوم شدن متهم به این جرم می*بایستی سه عنصر قانونی، مادی و معنوی توسط مرجع تعقیب به اثبات برسد؛ لذا به ترتیب به بررسی این سه عنصر می*پردازیم.

گفتار اول: عنصر قانونی جرم مزاحمت تلفنی
بر اساس اصل قانونی بودن جرائم و مجازات*ها تنها جرمی قابلیت تعقیب و اعمال مجازات را داراست که قانون صراحتاً در خصوص آن جرم*انگاری کرده باشد. در خصوص جرم مزاحمت تلفنی، در ماده ۶۴۱ قانون مجازات اسلامی در مقام جرم انگاری این عمل مقرر داشته: «هرگاه کسی به*وسیله تلفن یا دستگاه*های مخابراتی دیگر برای اشخاص ایجاد مزاحمت نماید علاوه بر اجرای مقررات خاص شرکت مخابرات، مرتکب به حبس از یک تا شش ماه محکوم خواهد شد.»مطابق نظریه مشورتی شماره ۳۸۹/۷- ۲۷/۲/۹۱ اداره حقوقی قوه قضائیه:«تداوم پیامک*های تلفنی هرچند دارای محتوی توهین*آمیز هم نباشد با رعایت سایر شرایط قانونی ممکن است مزاحمت تلقی گردد. درصورتی*که محتوی پیامک ارسال شده توهین*آمیز باشد با جمع سایر شرایط ممکن است از مصادیق توهین محسوب شود.»همچنین طبق نظریه ۳۷۴۲/۷- ۳۰/۷/۹۰ اداره حقوقی قوه قضائیه:«دستور قطع تلفن توسط مقامات قضائی صرفاً به لحاظ ایجاد مزاحمت قانونی نیست ولی چون مزاحمت تلفنی جرم است، مرجع رسیدگی*کننده می*تواند از طریق مخابرات محل استفاده از تلفن را ردگیری نماید تا مانع استفاده از تلفن مزاحم شود.»

Submit "ارکان تشکیل*دهنده جرم مزاحمت تلفنی" to Digg Submit "ارکان تشکیل*دهنده جرم مزاحمت تلفنی" to del.icio.us Submit "ارکان تشکیل*دهنده جرم مزاحمت تلفنی" to StumbleUpon Submit "ارکان تشکیل*دهنده جرم مزاحمت تلفنی" to Google

دسته بندی ها
دسته بندی نشده

نظرات